ОЦЕНКА НА ТОПЛИННАТА СТАБИЛНОСТ НА МАШИНАТА

 

         Разработва се система за натурно измерване на топлинните деформации на обработващите центри, възникващи между присъединителните повърхнини на заготовката (работната повърхнина на масата) и инструмента (базовия конус на вретеното) при топлинно натоварване чрез въртене на вретеното при различни честоти.

         Топлинното изместване на оста на вретеното се определя чрез получените три транслации и три ротации спрямо координатните оси на машината в зависимост от измерените температури в характерни точки от конструкцията.

Text Box: 	Публикации на автора по темата:
1.	Угринов Пл. Целесообразность применения системы стабилизации температуры опор шпинделя. – сп. „СТИН” (Русия), кн.7, 1998 г., стр.18-20.

2.	Угринов Пл. Деформации на носещата система на обработващите центри при екстремно топлинно натоварване. Втора научно-практическа конференция „ТИПА-2000”, Варна, 5-6 октомври 2000 г., стр. 75-78.

3.	Угринов Пл. Топлинни премествания и ефективност на мерките за намаляването им при обработващите центри. В кн.: Сборник доклади на Втората научно-техническа сесия с международно участие на ВВТУ „Т.Каблешков”, София, 28-29 октомври 1991 г., част І, стр. 347-352.
         Оценката се извършва чрез съпоставяне на получените данни с данните за машини, които имат или са без система за топлинна стабилизация на лагелните опори на вретеното.