ТЕХНИКА ЗА СУХА И КВАЗИСУХА ОБРАБОТКА ВЪРХУ ММ С ЦПУ

 

А. При купуване на нова машина.

Text Box: www.mag-powertrain.com

На желаещите да купят нова машина с възможности за суха и квазисуха обработка можем да препоръчаме в зависимост от обработвания материал:

 

 

-      компоновка на машината;

-      форма на работната зона;

-      типоразмер;

-      основни технически характеристики- мощност и въртящ момент на вретеното, зависимост на мощността и въртящия момент от честотата на въртене на вретеното, обхват на честотите на въртене и максимална честота на въртене на вретеното, обхват на работните подавания, скорост на бързия ход и т.н.;

-      инструментално оборудване, в т.ч. инструментодържачи, макро- и микрогеометрия и покрития на инструментите;

-      необходимо оборудване със системи и устройства, осигуряващи ефективното прилагане на стратегията на сухата и квазисухата обработка;

-      необходимо оборудване за осигуряване на санитарна и екологична безопасност.

Ние можем да ви препоръчаме няколко варианта на възможни решения, включващи машини на различни фирми и с различни ценови характеристики, на базата на които да вземете правилно информирано решение.

 

Б. При модернизация на стара машина.

Тези, които планират да въведат в цеха си сухата и квазисухата обработка или пък да продават такива машини чрез модернизиране на стари, могат да получат от нас препоръки за избора на:

-      най-подходящата компоновка;

-      конструктивни промени на формата и размерите на работната зона;

-      инструментодържач и система за закрепването му;

-      основни технически характеристики- мощност и въртящ момент на вретеното, зависимост на мощността и въртящия момент от честотата на въртене на вретеното, обхват на честотите на въртене и максимална честота на въртене на вретеното, обхват на работните подавания, скорост на бързия ход и т.н.;

-      макро- и микрогеометрия на инструмента;

-      покрития за режещата част на инструмента;

-      устройства за подаване на охладен въздух;

-      устройства за подаване на йонизиран въздух;

-      системи за подаване на маслена мъгла;

-      системи за подаване на инжектирано масло;

-      системи за външно подаване на мъглата;  

-      системи за външно подаване на мъглата през инструмента;  

-      системи за вътрешно подаване на мъглата през инструмента;  

-      системи за външно образуване на мъглата;  

-      системи за вътрешно образуване на мъглата;

-      системи за отвеждане на стружката;

-      системи за евакуиране на твърдите и газообразните отпадни продукти и аерозоли;  

-      необходимо оборудване за осигуряване на санитарна и екологична безопасност.

и т.н.

 

 

 

 

 

Text Box: Публикации на автора по темата:

1.	Угринов Пл., Т. Тодоров. Особености на сухата и квазисухата обработка при обработващите центри. XII национална научно-техническа конференция с международно участие “Автоматизация на дискретното производство АДП-2003”. 23-24 октомври 2003 г., София, Дом на науката и техниката.
2.	Угринов Пл. Изисквания към конструкцията на обработващите центри, предназначени за суха и квазисуха обработка. XII национална научно-техническа конференция с международно участие “Автоматизация на дискретното производство АДП-2003”. 23-24 октомври 2003 г., София, Дом на науката и техниката.
3.	Угринов Пл. Изследване на компоновъчна възможност за автокомпенсиране на значителни топлинни деформации на заготовката при обработващите центри. ХІІІ национална научно-техническа конференция с международно участие “Автоматизация на дискретното производство АДП-2004”. 21-23 октомври 2004 г., София, Дом на науката и техниката.
4.	Угринов Пл. Mobilis in mobili- път към удвояване на скоростите и ускоренията при металорежещите машини с ЦПУ. Научни известия на НТС по машиностроене. Год. XIIІ, бр.10/93, 2006, (стр. 78-83).
5.	Угринов Пл. Изследване на възможност за движение по транслационна ос на металорежеща машина с ЦПУ с противоположно насочени вектори на скоростта. Научни известия на НТС по машиностроене. Год. XIIІ, бр.10/93, 2006, (стр. 84-88).
6.	Угринов Пл. Широкообхватно безстепенно регулиране на кинематичните и динамичните показатели на работен орган за високоскоростно работно подавателно движение. 25 юбилейна научна конференция с международно участие МТФ 2007. 14-16 септември 2007, Созопол.
7.	Угринов Пл. Ротиращ високоскоростен възел за вертикално движение при хоризонтални обработващи центри. 25 юбилейна научна конференция с международно участие МТФ 2007. 14-16 септември 2007, Созопол.
8.	Угринов Пл. Оценяване на компоновките на обработващи центри за суха и квазисуха обработка по критерия за естествено стружкоотвеждане. ХVІ национална научно-техническа конференция с международно участие “Автоматизация на дискретното производство АДП-2007”. 18-20 октомври 2007 г., УСОБ на ТУ-София, Семково.