СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

на доц. д-р инж. Пламен Угринов

 

Тема на дисертационния труд (д-р инж.)

„Повишаване на ефективността при използване на вертикални обработващи центри за ГАПС на базата на изследването на статичната им стабилност”. Московски държавен технологичен университет „Станкин”, 1986.

 

А. Публикации, свързани с дисертационния труд.

 

1. Угринов Пл. Стабилност в работното пространство на вертикален обработващ център. Национална конференция на младите специалисти по проблемите на ГАПС. Варна, 29-30 октомври 1984 г.

 

2. Угринов Пл. Експериментално-аналитичен метод за определяне на силовите и деформационните характеристики на вертикален обработващ център със сменяема палета. В кн.: Годишник на ЦНИИММ, 1984 г.

 

3. Ангелов Ив., Угринов Пл. Програмна система за последователно планиране на опити с използване на квази D-оптимални планове. В кн.: Годишник на ЦНИИММ, 1984 г.

 

4. Угринов Пл. Силови и деформационни характеристики в работното пространство на обработващ център с вертикална ос на вретеното и сменяема палета. В кн.: Годишник на ЦНИИММ, 1984 г.

 

5. Угринов Пл., Вл. Михайлов. Анализ на стабилността на вертикален обработващ център, предназначен за включване в модул за безлюдна технология. В кн.: Годишник на ЦНИИММ, 1984 г.

 

Б. Научни трудове извън дисертационния труд.

 

6. Угринов Пл. Жесткость обрабатывающих центров среднего типоразмера. Электронный журнал „Автоматизация и управление в машиностроении”. Издание Московского государственного технологического университета „Станкин”, статья №6, выпуск №15, год 2000.

 

7. Угринов Пл. Изменение анизотропности радиальной жесткости обрабатывающих центров среднего типоразмера. В кн.: Известия на Техническия университет- Пловдив, 2001 г.

 

8. Угринов Пл. Връзка на вариацията на анизотропността на радиалната стабилност с компоновката на обработващите центри. Научен семинар „Машиностроене и уредостроене- 2000”, Пловдив.

 

9. Угринов Пл. Влияние на компоновката върху анизотропността на стабилността на вертикален обработващ център. В кн.: Годишник на ЦНИИММ, 1987 г., том ХVІ, стр.236-245.

 

10. Угринов Пл. Някои конструктивни и технологични фактори, влияещи на анизотропността на стабилността на вертикални обработващи центри. В кн.: Годишник на ЦНИИММ, 1987 г., том ХVІ, стр.258-265.

 

11. Угринов Пл. Нееднородност на силовото поле в работното пространство на обработващите центри. В кн.: Годишник на ЦНИИММ, 1987 г., том ХVІ, стр.272-280.

 

12. Угринов Пл. Оценяване на обработващите центри чрез стабилността в работното им пространство. – сп.”Машиностроене”, кн.4/1995 г.,стр.124-125.

 

13. Угринов Пл. Математически моделиране на деформационното поведение на хоризонталните обработващи центри в работното им пространство. . – сп.”Машиностроене”, кн.1/1995 г.,стр.7-8.

 

14. Угринов Пл. Експресно определяне на носещата способност в работното пространство на обработващите центри.  – сп.”Машиностроене”, кн.1-2/1998 г.,стр.1-3.

 

15. Угринов Пл. Нормиране на стабилността на на обработващите центри среден типоразмер. Научен семинар „Машиностроене и уредостроене-2000”, Пловдив, 20-21 октомври 2000.

 

16. Угринов Пл. Проектна оценка на контактната стабилност на металорежещите машини. Научни известия на НТС по машиностроене, год.Х, бр.2, Созопол -2000, стр.191-195.

 

17.Угринов Пл. Съвременни методи за изследване на сумарните еластични премествания при металорежещите машини за обработване на призматично-корпусни детайли. В кн.: Годишник на ЦНИИММ, 1987 г., том ХVІ, стр.216-227.

 

18. Угринов Пл. Диагностика на обработващите центри чрез статичната им стабилност.   – сп.”Машиностроене”, кн.3/1995 г.,стр.77-79.

19. Угринов Пл. Използване на статистически методи при изследване на работното пространство на обработващите центри. В кн.: Годишник на ЦНИИММ, 1986 г., том ХV, стр.182-187.

 

20. Угринов Пл. Влияние на дължината на инструмента върху стабилността на вертикален обработващ център. В кн.: Годишник на ЦНИИММ, 1984 г., том ХІІІ, стр.199-207.

 

21. Угринов Пл. Досие на еластичните деформации и отклоненията от геометричната точност на металорежещите машини. Научни известия на НТС по машиностроене, год.Х, бр.2, Созопол-2000, стр.183-190.

 

22.Угринов Пл. Целесообразность применения системы стабилизации температуры опор шпинделя. – сп.”СТИН”- Русия, кн.7, 1998, стр.18-20.

 

23. Угринов Пл. Деформации на носещата система на обработващите центри при екстремно топлинно натоварване. Втора научно-практическа конференция „ТИПА-2000”, Варна, 5-6 октомври 2000, стр.75-80.

 

24. Угринов Пл. Моделиране на някои отклонения от геометричната точност в работното пространство на обработващите центри. Втора научно-практическа конференция „ТИПА-2000”, Варна, 5-6 октомври 2000, стр.172-177.

 

25. Угринов Пл. Топлинни премествания и ефективност на мерките за намаляването им при обработващите центри. В кн.:Сборник доклади на Втората научно-техническа сесия с международно участие на ВВТУ „Т.Каблешков”, София, 28 ноември 1991, стр.347-352.

 

26. Угринов Пл. Определяне на работната точност на обработващите центри. Научни известия на НТС по машиностроене, год.Х, бр.2, Созопол-2000, стр.196-202.

 

27. Угринов Пл., Р.Смиловски. Динамические, скоростные и точностные характеристики элементов автоматической смены инструментов обрабатывающих центров. Электронный журнал „Автоматизация и управление в машиностроении”. Издание Московского государственного технологического университета „Станкин”, статья №7, выпуск №15, год 2000.

 

28. Стоилов Н., Пл.Угринов, Огн.Петров. Анализ на инерционното натоварване при автоматична смяна на инструментите чрез въртяща се механична ръка. – сп.”Машиностроене”, кн.8/1980 г., стр.345-347.

 

29. Угринов Пл. Устройство за автоматична смяна на палетите с висока ъглова стабилност. В кн.: Сборник доклади на научната конференция с международно участие „Прогресивни машиностроителни технологии”, AMTECH-93, ТУ-Русе, 17-19 май 1993 г., стр.175-182.

 

30. Угринов Пл., Д.Ралев. Особености на технологията на изработване на шейни за прецизни металорежещи машини. В кн.: Годишник на ТУ-София,  1998 г., том 49, стр.202-208.

 

31. Ралев Д., Пл.Угринов. Метод за постигане на особено висока точност и статична стабилностт при монтаж на призматични направляващи възли за свръхпрецизни машини. В кн.: Годишник на ЦНИИММ, 1989 г., том ХVІІІ, стр.185-193.

 

32. Угринов Пл.Структура и съдържание на курса по металорежещи машини в бъдещото колежанско образование. В кн.: Сборник научни доклади на Юбилейната н-т сесия на ПИМЕ-София, София, 20-22 май 1996 г., секция „Машиностроене и уредостроене”, стр.112-119.

 

33. Угринов Пл. Курсовата работа в обучението по металорежещи машини с ЦПУ. В кн.: Сборник научни доклади на Юбилейната н-т сесия на ПИМЕ-София, София, 20-22 май 1996 г., секция „Организация на управлението”, „Методика на обучението” и др., стр.81-85.

 

34. Угринов Пл., Ас.Димитров. Модел на подавателен превод на металорежеща машина с ЦПУ. В кн.: Сборник научни доклади на Юбилейната н-т сесия на ПИМЕ-София, София, 20-22 май 1996 г., секция „Машиностроене и уредостроене”, стр.67-70.

 

35. Динев Г., Пл.Угринов. Относно избора на оптималин вариант на автоматична линия при курсовото и дипловното проектиране. В кн.:Трудове на ВВТУ”Т.Каблешков”, София, година І, том І, 1992 г., стр.33-38.

 

 

В. Научни трудове, публикувани след получаване на научното звание „доцент” (след 2001 г.)

 

 

36.                       Угринов Пл. Фретинг-корозия в главния превод на машина с ЦПУ. Национален семинар по синтез и анализ на механизми 2003, секция “Машиностроене”, Сливен 27-29 юни 2003 г.

 

37.                       Угринов Пл., Т. Тодоров. Особености на сухата и квазисухата обработка при обработващите центри. XII национална научно-техническа конференция с международно участие “Автоматизация на дискретното производство АДП-2003”. 23-24 октомври 2003 г., София, Дом на науката и техниката.

 

38.                       Угринов Пл. Изисквания към конструкцията на обработващите центри, предназначени за суха и квазисуха обработка. XII национална научно-техническа конференция с международно участие “Автоматизация на дискретното производство АДП-2003”. 23-24 октомври 2003 г., София, Дом на науката и техниката.

 

39.                       Угринов Пл. Изследване на компоновъчна възможност за автокомпенсиране на значителни топлинни деформации на заготовката при обработващите центри. ХІІІ национална научно-техническа конференция с международно участие “Автоматизация на дискретното производство АДП-2004”. 21-23 октомври 2004 г., София, Дом на науката и техниката.

 

40.                       Угринов Пл. Mobilis in mobili- път към удвояване на скоростите и ускоренията при металорежещите машини с ЦПУ. Научни известия на НТС по машиностроене. Год. XIIІ, бр.10/93, 2006, (стр. 78-83).

 

41.                       Угринов Пл. Изследване на възможност за движение по транслационна ос на металорежеща машина с ЦПУ с противоположно насочени вектори на скоростта. Научни известия на НТС по машиностроене. Год. XIIІ, бр.10/93, 2006, (стр. 84-88).

 

42.                       Угринов Пл. Широкообхватно безстепенно регулиране на кинематичните и динамичните показатели на работен орган за високоскоростно работно подавателно движение. Сб. Доклади от 25 юбилейна научна конференция с международно участие МТФ’ 2007, том ІІ, Созопол, 14-16 септември 2007, (стр.94-99).

 

43.                       Угринов Пл. Ротиращ високоскоростен възел за вертикално движение при хоризонтални обработващи центри. Сб. Доклади от 25 юбилейна научна конференция с международно участие МТФ’ 2007, том ІІ, Созопол, 14-16 септември 2007, (стр.88-93).

 

44.                       Угринов Пл. Оценяване на компоновките на обработващи центри за суха и квазисуха обработка по критерия за естествено стружкоотвеждане. Сб. Доклади от Шестнадесета национална научно-техническа конференция с международно участие „Автоматизация на дискретното производство” АДП 2007, Семково, 18-20 октомври 2007.

 

45.                       Угринов Пл. Класификация на покритията за инструменти за високоскоростна суха и квазисуха обработка по физико-механични и химични признаци. Сб. Доклади от Седемнадесета национална научно-техническа конференция с международно участие „Автоматизация на дискретното производство” АДП 2008, Семково, септември 2008 (стр.391-396).

 

46.                       Угринов Пл. Станкостроение Болгарии- взгляд изнутри. Журнал „Эскперт оборудование: рынок, предложение, цены”, № 09, сентябрь 2008, (стр.14-18).

11.а. Угринов Пл. Станкостроение Болгарии- взгляд изнутри: традиции и современность. В сайте „Станки, современные технологии и инструмент для металлообработки”- информационно-аналитический сайт по материалам зарубежной печати. www.stankoinform.ru.

 

47.                       Угринов Пл. Комплексни интерполации при високоскоростна суха, квазисуха и твърда обработка върху металорежещи машини с ЦПУ- класификационен анализ. Сб. Доклади от Осемнадесета национална научно-техническа конференция с международно участие „Автоматизация на дискретното производство” АДП 2009, Созопол, май 2009, (стр.143-149).

 

48.                       Угринов Пл. Металорежещи машини с ЦПУ и инструментална екириповка за струговане на многостени- класификационен анализ. Сб. Доклади от Осемнадесета национална научно-техническа конференция с международно участие „Автоматизация на дискретното производство” АДП 2009, Созопол, май 2009, (стр.150-155).

 

49.                       Угринов Пл. Командоаппарат Л.А.Глейзера- протообраз системы числового программного управления. Вестник „МГТУ Станкин”.

 

50.                       Угринов Пл. Информационный сайт „Металлорежущие станки с ЧПУ” www.ugrinov.com. Сб. Доклади  от Деветнадесета национална научно-техническа конференция с международно участие „Автоматизация на дискретното производство” АДП 2010, Созопол, юни 2010, (стр.150-155).

 

51.                       Угринов Пл. Вертикални обработващи центри- едновретенни компоновки- класификационен анализ. Сб. Доклади  от Деветнадесета национална научно-техническа конференция с международно участие „Автоматизация на дискретното производство” АДП 2010, Созопол, юни 2010, (стр.150-155).

 

52.                       Угринов Пл. Класификация по компоновъчен признак на хоризонтални обработващи центри. Сб. Научни трудове на 26-та международна научна конференция „65 години Машинно-технологичен факултет”, 13-16 септември 2010, Созопол

 

 

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОСОБИЯ

на доц. д-р инж. Пламен Угринов

 

 

А. УЧЕБНИЦИ.

 

1.     Угринов Пл. Програмиране и настройване на металорежещи машини с ЦПУ. Издание на ТУ-София, 2006- първо издание, 2008- второ издание.

 

2.     Угринов Пл. Експлоатация и настройване на фрезови машини. Изд. Просвета, 1992 г.

 

3.     Вуков Г., Пл. Угринов. Съпротивление на материалите (кратък курс). Изд. Авангард прима-София, 2009 г.

 

4.     Угринов Пл. Автоматизирани производствени машини. Записки от лекции. Част І: Основни понятия, съпротивителни и потребителски свойства, 2005 г.

 

  Б. УЧЕБНИ ПОСОБИЯ.

 

1.     Угринов Пл. Ръководство за решаване на задачи по програмиране и настройване на металорежещи машини с ЦПУ. Изд. на ПИМЕ- София, 1993 г.

 

2.     Угринов Пл. Ръководящ материал за измерване и оценка на статичната стабилност при обработващите центри. Изд. на ЦНИИММ-София, 1988 г.

 

3.     Кънчев П., Пл. Угринов. Учебно пособие по материалознание.  Изд. на ПИМЕ- София, 1993 г.