УПРАВЛЯВАЩА ПРОГРАМА.

Управляващата програма (УП) е описание в кодиран вид на последователността и конкретните параметри на работните, установъчните и спомагателните движения на ММ с ЦПУ, необходими за постигане на качествените и количествените показатели на технологичния процес на механична обработка на даден детайл..

За кодирането се използва съответен език за програмиране. Езикът на програмиране е определен от стандарти на ISO и се нарича за краткост по-нататък ISO-код. Различните производители на системи за ЦПУ предлагат негови модификации, които трябва да се имат предвид във всеки конкретен случай. Възможно е генериране на УП в код, различен от ISO, например, в EIA-код, използван предимно в САЩ.

Програмирането е целенасочено действие за създаване на УП. За целта могат да се използват различни методи и средства за програмиране.

При представяне на информацията в УП в ISO-код се използват команди, които управляват подавателните и главния превод, системата за АСИ и т.н.

         В УП се задава:

-      геометрична информация, свързана с постигането на взаимното положение между инструмента и заготовката, например, движението по зададен контур;

-      технологична информация, отнасяща се до режимите на рязане, смяната на инструментите и др.

-      логична информация, подчиняваща хода на изпълнението на програмата на различни условия.

При програмирането се приема условно, че заготовката е неподвижна, а работните и установъчните движения се изпълняват от инструмента в една или няколко избрани от технолога-програмист работни координатни системи (РКС), чиито оси са успоредни на ОМКС.

Геометричната информация показва траекторията и положението на крайната точка на движението на инструмента. Траекторията на движение се разделя условно на участъци с начална и крайна точка, като в УП се задават координатите на КТ в съответната РКС. При струговането на детайла на фиг.1 контурът му условно се разделя чрез възлови точки на участъци с дадена траектория:

-      А-В- права линия, успоредна на ос Z (цилиндрична повърхнина);

-      В-С- дъга от окръжност (тороидална повърхнина);

-      C-D- права линия под наклон спрямо осите X и Z (конусна повърхнина);

-      D-Е- права линия, успоредна на ос X (челна повърхнина).

Ако положението на КТ се задава чрез координатите й в РКС, програмирането е абсолютно, а при задаване чрез разстоянието от НТ- относително.

 

 

Траекторията на движение се програмира с G-команди (наречени “подготвителни команди”). Чрез тях простите работни движения се съгласуват с цел получаване на различни по форма траектории на движение чрез използване на различни видове интерполации.

На фиг.2 е илюстрирано абсолютното програмиране на движението от т.1 до т.2, където координатите на т.2 са x= 105,46 mm, y= 97,27 mm: 

а) линейна интерполация- работно подавателно движение със скорост  по права линия:

G01 X105.46 Y97.27 F8.;

б) кръгова интерполация, при която движението е по посока, съвпадаща с посоката на движение на часовниковата стрелка- работно подавателно движение със скорост Vf = 9,6 m/min по дъга от окръжност с радиус r = 50 mm:

G02 X105.46 Y97.27 R50. F9.6.;

в) кръгова интерполация, при която движението е по посока, обратна на посоката на движение на часовниковата стрелка- работно подавателно движение със скорост Vf = 5,3 m/min по дъга от окръжност с радиус r = 60 mm:

G03 X105.46 Y97.27 R60. F5.3;

г) установъчно движение- при него траекторията на движение не е се дефинира и се изпълнява със скоростта на бързия ход.

G00 X105.46 Y97.27;

 

 

Технологичната информация се програмира със съответни команди: S (за честотата на въртене на вретеното), F (за скоростта на работното подавателно движение по траекторията), M (спомагателни команди) и T (за номера на автоматично сменявания инструмент).

В изречението S12000 M03 вретеното получава команда за въртене с честота 12000 оборота в минута с посока на въртене по посоката на движение на часовниковата стрелка (при М04- в обратна посока).

Чрез командите М07 и М09 съответно се стартира и спира подаването на МОТ.

Изречението Т03 М06 стратира работата на системата за АСИ и въвеждането във вретеното на инструмент №03.

Логическата информация може да спре изпълнението на управляващата програма в определен момент или да пропусне обработки при наличие на предварително зададено условие. Ако върху пулта за управление (чрез натискане на съответен бутон) това условие е зададено, командата М01 предизвиква пауза в изпълнението на управляващата програма. 

За облекчаване на програмирането при често повтарящи се рутинни обработки се използват фиксирани цикли. Фиксираният цикъл представлява създадена от производителя на системата за ЦПУ и записана трайно в паметта й програма за извършване на определен вид обработка, представляваща точно определена последователност от действия. Програмирането с фиксирани цикли е значително по-просто и икономично, отколкото описанието на обработката стъпка по стъпка. Създадени са менюта с фиксирани цикли, отнасящи се до различни технологични преходи (например, пробиване, разстъргване, нарязване на резба в отвори и др.). Всеки фиксиран цикъл има номер, който се задава с G-команда. Широко се използват също така подпрограми и макропрограми.

Тестването е процес на проверка на способността да управляващата програма да се произведе детайл, съответстващ по точност на конструкторската документация, по производителност на заявената от клиента и по трайност на инструмента на фабричната.

Редактирането представлява ръчно изменение в текста на управляващата програма според резултатите от тестването.

Оптимизирането се извършва в случаите, когато параметрите на производителността и трайността на инструмента не са удовлетворителни.