ПРИНЦИП НА НЕЗАВИСИМОСТ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПРОГРАМА ОТ РАЗМЕРИТЕ НА ИНСТРУМЕНТА.

В периода на използване на УП, например за обработка на партиди с произволна големина, инструментите се износват или чупят, което налага подмяната им с аналози. Размерите на аналозите могат да се различават съществено един от друг, но това не трябва да води до изменение на УП. Принципът за независимост на УП от размерите на инструмента се състои в това, че действителните размери (радиус, дължина и др.) на всеки отделен екземпляр-аналог се въвеждат предварително в специални клетки от паметта на системата за ЦПУ, наречени корекционни регистри. В езика ISO е предвидена възможност, по команда от УП, да се прочитат данните от избран корекционен регистър, което по-нататък се използва от системата за ЦПУ при позициониране на РО.

На фиг.1 е показан случай на фрезоване на контур. Радиусът r1 на използваната в момента фреза е записан в корекционен регистър №n. Командата Dn предизвиква бързо прочитане на записа в корекционния регистър №n и системата за ЦПУ управлява движението на РО с отчитане на действителния радиус, което позволява режещата му част да се движи по обработвания контур. При подмяна новият инструмент е с друг радиус r2, чиято стойност се въвежда предварително (от оператора, настройчика или автоматично) в същия корекционен регистър, като стойността на радиуса на стария инструмент се заличава. При обработка на същия контур, но с новия инструмент, командата Dn предизвиква прочитане на новата стойност r2. В резултат на това системата за ЦПУ автоматично коригира положението на РО и режещата част на новия инструмент се движи по същия контур.