МЕТОДИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ.

Програмирането може да се извърши ръчно, автоматизирано и автоматично.

А. Ръчно програмиране.

Извършва се от технолога-програмист и на първия етап предполага разработване на подробен технологичен процес. Управляващата програма се изготвя ръчно в ISO-код и се пренася върху програмоносители (обикновено дискети, CD, Flash-памети), чрез които се въвежда в системата за ЦПУ. Възможно е въвеждане непосредстено чрез бутоните на пулта за управление на системата за ЦПУ. Тестването се извършва върху машината и включва проиграване на управляващата програма първоначално без обработване (за откриване на груби грешки) и с последващо обработване на няколко пробни детайла. Според резултатите от тестването се извършва редактирането и оптимизирането.

Ръчното програмиране е свързано със значителна загуба на време, разход на висококвалифициран труд на технолог-програмист, ръчно извършвани изчисления и риск от допускане на технически грешки. При програмиране на сложни обемно-профилни повърхнини то е практически неизпълнимо. Негови алтернативи са автоматизираното и автоматичното програмиране. Независимо от това ръчното програмиране днес има свои рационални области на приложение в производства с малък брой ММ с ЦПУ, при ограничена номенклатура на произвежданите детайли, при детайли с проста форма.

Детайлното познаване на ръчното програмиране играе  изключително важна роля за ефективността на технологичния процес дори и в случаите на автоматизирано и автоматично изготвяне на УП. Коригирането и оптимизирането на такава УП в повечето случаи изисква изменение на конвертирани в ISO-код фрагменти от нея.

Нерядко при генериране на УП в САМ-системи постпроцесорите им не поддържат някои от специфичните функции на ММ с ЦПУ като по-сложни фиксирани цикли, работа с макропрограми и др. Това налага УП да бъде редактирана ръчно, което е възможно само при наличие на знания и умения в областта на ръчното програмиране .    

 

Б. Автоматизирано и автоматично програмиране.

При автоматизираното и автоматичното програмиране се използват компютри, специализирани компютърни устройства (програматори) и самата система за ЦПУ. В тях предварително са заложени бази данни за размерите, режещата геометрия, материала и трайността на инструментите, за използваните материали на заготовките. Режимите на рязане се изчисляват автоматично. Може да се използва меню от фиксирани цикли. 

 Автоматизираното програмиране се прилага върху локални компютри, програматори и системата за ЦПУ. На първия етап се изготвя Part-програма, която представлява графично построяване на детайла в съответствие с чертежа. На фиг.1 е илюстрирано графично програмиране върху персонален компютър.

При програматорите се използва специален проблемно-ориентиран език (у нас най-разпространен е езикът APT). Програмното осигуряване на локалните компютри и системата за ЦПУ освобождава от необходимостта от владеене на езика. Построяването на графичния образ на детайла може да се извърши и от оператора на машината с използване на набор от графични елементи. Изготвянето на Part-програмата се демонстрира в реално време върху дисплея. На базата на Part-програма автоматично се изготвя управляваща програма в ISO-код с автоматичен избор на инструменти и режими на рязане. Тестването на управляващата програма се извършва чрез симулиране и визуализиране върху дисплея на пълния ход на обработката. Така възможните сблъсъци (колизии) на инструмента със заготовката и приспособленията се случват не върху машината, а върху дисплея. Формата и размерите на заготовката се изменят синхронно с движението на инструментите. Проблемните зони се оцветяват в контрастен цвят. След това се пристъпва към редактиране и оптимизиране.    

  Автоматичното програмиране е характерно за CAD/CAM- системите, в които детайлът се конструира и електронният му образ присъства в паметта. Поради това изготвянето на Part-програмата като етап отпада. Автоматично получената управляваща програма се тества чрез симулация, редактира се и се отпимизира, след което се трансферира (чрез интернет, интранет или локална мрежа) директно към системата за ЦПУ.