ПРИМЕРНА УЧЕБНА ПРОГРАМА

НА КВАЛИФИКАЦИОННИЯ КУРС ПО

ПРОГРАМИРАНЕ И НАСТРОЙВАНЕ НА МАШИНИ С ЦПУ

 

Целта на учебната дисциплина е да даде на обучаващите се необходимите знания за основните принципи при изготвяне на управляващи програми за обработващи центри и стругови машини с ЦПУ, за използването на различни команди,  фиксирани и многопроходни цикли и подпрограми. Придобитите знания създават основа за автоматизирано изготвяне на управляващи програми, симулиране на процеса на обработка, тестване, редактиране и оптимизиране на програмите с използване на съвременна компютърна техника. Акцентът при настройването на машините се поставя както върху традиционните методи, така и върху съвременните автоматизирани и автоматични методи за измерване и въвеждане на корекциите на инструментите, за измерване на детайлите и заготовките и автоматичното компенсиране на грешките при установяването им върху машината. Важна цел на обучението е курсистите да познават много добре както съществуващите вече, така и представителите на най-новите поколения системи за ЦПУ и да могат свободно да оперират с тях. Дисциплината създава в обучаемите инженерно-техническа култура и развива тяхното творческо мислене при създаването на управляващи програми и настройването на машините за провеждане на съвременен технологичен процес, характеризиращ се с висока точност и производителност и минимални материални и енергийни разходи.

В края на обучението си курсистът ще:

-          познава основите принципи при изготвянето на управляващата програма;

-          владее рационалното използване на различните команди, фиксирани и многопроходни цикли и подпрограми;

-          може да създава и оптимизира управляващи програми за детайли със средна сложност за основните групи металорежещи машини с ЦПУ- обработващите центри и струговите машини;

-          може да извършва различни видове настройване на машините и технологичната екипировка с използване на съвременни измервателни средства; 

- може да работи свободно с пултове за управление на различни поколения системи за ЦПУ, в т.ч. и най-съвременни.

 

2.2.УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ НА                                                ДИСЦИПЛИНАТА.
2.1 Хорариум на учебната дисциплина.

 

 

Вид на занятията

Хорариум, ч.

 

 

 

 

 

общо

1.

Лекции

 

30

2.

Лабораторни упражнения

 

30

3

Курсова работа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Лекции

І.   ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ПРОГРАМИРАНЕТО.

1. Структура на управляващата програма и изречението. Видове команди. Основни понятия – управляваща програма, програмиране, език на програмирането. Структура на управляващата програма. Структура на изречението. Команди- структура на командата, резидентни и модални команди. М-команди, G-команди, S-команди, F-команди. Параметри.

1 ч.

2. Програмиране на работни подавателни и установъчни движения. Работни координатни системи. Програмиране на работното подавателно движение. Програмиране на установъчното движение. Изпращане в опорна точка. Командна структура за повторение на управляваща програма.

1 ч.

3. Подпрограма, фиксиран цикъл, макропрограма. Подпрограма- определение, област на използване. Фиксиран цикъл- определение, област на използване. Макропрограма- определение, област на използване. Принцип на независимост на управляващата програма от размерите на инструмента.

1 ч.

4. Методи за изготвяне на управляващата програма.  Ръчно програмиране. Автоматизирано програмиране. Програмиране непосредствено върху системата за ЦПУ. Автоматично програмиране в CAD/CAM система.

1 ч

ІІ. ПРОГРАМИРАНЕ НА ОБРАБОТВАЩИ ЦЕНТРИ.

5. Особености на програмирането на обработващи центри. Програмиране на работни координатни системи. Програмиране на работни подавателни и установъчни движения. Програмиране на автоматичната смяна на инструментите. Програмиране на въвеждането на размерите на инструмента.

2 ч.

6. Програмиране на обработването на отвори. Схеми на обработването на отвори- обобщена схема и задаващо изречение на фиксиран цикъл. Пробивни фиксирани цикли. Фиксирани цикли за нарязване на резба. Фиксирани цикли за разстъргване. Многоинструментно обработване на група отвори.

3 ч.

7. Програмиране на обработването на контури. Фрезоване на открити равнини. Фрезоване на канали. Фрезоване на отвори, полуотворени и затворени повърхнини. Фрезоване на външни контури. Комплексна многоинструментна обработка.

2 ч.

ІІІ. ПРОГРАМИРАНЕ НА СТРУГОВИ МАШИНИ С ЦПУ.

8. Особености на програмирането на стругови вашини с ЦПУ. Програмиране на работни координатни системи. Програмиране на работни подавателни и установъчни движения. Програмиране на въвеждането на размерите на инструмента. Радиално и диаметрално програмиране. Програмиране на автоматичната смяна на инструментите. Програмни ситуации при отработване на корекции.

2 ч.

9. Програмиране обработването с използване на фиксирани цикли. Обработване на несложни контури с фиксиран цикъл G90. Нарязване на резба с команди G32, G92 и G76.

2 ч.

10. Програмиране на обработването с многопроходни цикли. Многопроходни цикли за грубо обработване- G71, G72, G73. Съчетаване на многопроходните цикли с цикъл за чиста обработка G70. Многопроходен цикъл G74. Комплексна многоинструментна обработка.

2 ч.

IV. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА НАСТРОЙВАНЕТО.

11. Базово настройване. Понятие за настройване. Базово настройване- настройване на параметрите, компенсиране на хлабините в подавателните преводи, настройване на основната машинна координатна система.

1 ч

12. Действия с управляващата програма. Въвеждане- чрез перфолента, чрез пулта за управление, чрез електронни носители, чрез информационни мрежи. Тестване- върху машината, извън машината. Редактиране. Архивиране.

2 ч.

13. Действия с пулта за управление. Общ вид на пулта за управление. Пулт на системата. Пулт на машината. Преносим пулт за управление.

2 ч.

14. Измерване на инструментите, детайлите и заготовките. Ръчно измерване, автоматично измерване с измервателна глава, измерване извън машината.

1 ч.

15. Въвеждане на корекциите, контрол и мониторинг на инструментите. Въвеждане на размерите на инструментите в корекционните регистри. Контрол на целостта и измерване на износването на инструмента. Мониторинг на трайността на инструмента.

1 ч.

V. НАСТРОЙВАНЕ НА ОБРАБОТВАЩИ ЦЕНТРИ.

16. Настройване на приспособленията, заготовките и работните координатни системи. Настройване на приспособленията. Настройване на заготовките. Настройване на работните координатни системи.

 

1 ч.

18. Измервания. Измерване на инструментите- върху машината, извън машината, върху машината с използване на контактна и безконтактна измервателна глава.  Измерване на детайлите и заготовките- върху координатни измервателни машини, върху машината, входящ контрол на заготовката.

2 ч.

VI. НАСТРОЙВАНЕ НА СТРУГОВИ МАШИНИ С ЦПУ.

19. Настройване на приспособленията и заготовките. Установяване на приспособленията и заготовките. Установяване на инструментите.

1 ч.

20. Настройване на размерите на инструментите. Определяне на абсолютните размери. Определяне на относителните разлики. Определяне на износването. Измерване на детайлите.

2 ч.

21. Настройване на работните координатни системи. Настройване с използване на абсолютните размери и относителните разлики на инструментите.

2 ч.

 

2.3. Лабораторни упражнения

1. Работа с разпечатка на управляваща програма. Запознаване със структурата на програмата и изречението. Запознаване с подготвителните и спомагателните команди и командите за движение.

2 ч.

2. Програмиране на движенията, компенсациите и корекциите на инструмента, автоматичната смяна на инструментите и работните координатни системи при обработващите центри.

2 ч.

3. Програмиране на обработването на отвори върху обработващи центри 

4 ч.

4. Програмиране на обработването на контури върху обработващи центри.

4 ч.

5. Програмиране на движенията, компенсациите и корекциите на инструмента, автоматичната смяна на инструментите и работните координатни системи при струговите машини с ЦПУ.

2 ч.

6. Програмиране на обработването на несложни контури и резба върху стругови машини с ЦПУ с използване на фиксирани цикли.

4 ч.

7. Програмиране на обработването на сложни контури върху стругови машини с ЦПУ с използване на многопроходни цикли..

4 ч.

8. Действия с пулта за управление.

4 ч.

9. Настройване на обработващи центри.

2 ч.

10. Настройване на стругови машини с ЦПУ.

2 ч.

2.4. Курсова работа

1. Изготвяне на управляваща програма за обработващ център.                                                   

2.  Изготвяне на управляваща програма за стругова машина с ЦПУ.