ПРИМЕРНА УЧЕБНА ПРОГРАМА

НА КВАЛИФИКАЦИОННИЯ КУРС ПО

МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ С ЦПУ

 

Целта на квалификационния курс е се да получат знания за устройството и действието на основните системи, изграждащи машините: система за ЦПУ, носеща система, подавателен и главен превод, система за автоматична смяна на инструментите и др. За успешна експлоатация на машините курсистите се запознават задълбочено с изискванията към геометричната точност, силовата и топлинната стабилност, виброустойчивостта и износоустойчивостта на машините. За успешната работа в модерна фирма се различни видове съвременни машини с ЦПУ: обработващи центри, стругови машини с ЦПУ, машини за високопроизводителна, суха и квазисуха обработка.. Те ще им позволят бързо и компетентно да решават въпросите, свързани с рационалната експлоатация и модернизацията на наличния машинен парк. 

В края на обучението си курсистътт ще:

-          познава основите принципи изграждане на металорежещите машини с ЦПУ;

-          е запознат с възможностите и конструктивните особености на основните градивни единици на тези машини: системите за ЦПУ, носещата система, главния превод, подавателните преводи, направляващите, системите за автоматична смяна на инструментите, устройствата за автоматизиране на процеса на настройване на машината и технологичната екипировка и др.;

-          решава компетентно въпросите, свързани правилната експлоатация на машините и отнасящи се до тяхната геометрична точност, точността на позициониране, силовата и топлинната стабилност, виброустойчивостта и износоустойчивостта.

-          познава добре различните видове металорежещи машини с ЦПУ и може да извършва рационален избор на най-подходящата; 

 

 

 

2.2.УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ НА                                                  ДИСЦИПЛИНАТА.
2.1 Хорариум на учебната дисциплина.

 

 

Вид на занятията

Хорариум, ч.

 

 

 

 

Общо

1.

Лекции

 

45

2.

Лабораторни упражнения

 

22,5

3

Курсова работа

 

 

 

 

 

 

2.2 Лекции

І. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ.

1.      Сведения от историята на ММ с ЦПУ. Принцип на ЦПУ. Интерполацията като важна техническа възможност на машините с ЦПУ. Ролята на проф. Джон Т. Парсънс в създаването на принципите на цифровото управление. Етапи от развитието на системите за ЦПУ според елементната база. Български машини с ЦПУ. Български системи за ЦПУ

 

1 ч.

2.      Движения в ММ с ЦПУ. Работни движения- главно и подавателни. Видове интерполации- линейна, кръгова, хеликоидална, наноинтерполация; сплайнови интерполации (NURBS). Установъчни движения. Спомагателни движения- предназначение, примери за спомагателни движения при АСИ и АСЗ, движения за контрол и измерване. 

 

2 ч.

3. Кинематика на формообразуването. Методи на формообразуване- метод на копирането, метод на обхождането, метод на следата, метод на допирането.

1 ч.

4.      Контурна и позиционна обработка. Групи на технологичните операции. Позиционна обработка- върху ПКД, РСД и специални детайли. Контурна обработка- върху ПКД, върху РСД, върху специални детайли. Контурно-позиционна обработка.

 

1 ч.

5.      Общо устройство на ММ с ЦПУ. Присъединителни повърхнини за инструмента и заготовката при ММ с ЦПУ. Компоновка на ММ с ЦПУ. Координатни системи. Работно пространство, работна зона, типоразмер, опорна точка.

 

2 ч.

6.      Общо устройство на системата за ЦПУ. Режими на работа на системата за ЦПУ. Управляваща програма.. Принцип на независимост на УП от размерите на инструмента. Общо устройство на системата за ЦПУ Информационни потоци в комплекса “Система за ЦПУ- ММ”.

 

1 ч.

II. ИЗХОДНА ТОЧНОСТ И СЪПРОТИВИТЕЛНИ СВОЙСТВА.

7. Изходна точност на ММ с ЦПУ. Геометрична точност. Точност на позициониране. Точност на интерполацията.

1 ч.

8. Силово натоварване и силова стабилност. Силово натоварване- източници, еластични деформации и еластични премествания. Силова стабилност..

 

1 ч.

9. Топлинно натоварване и топлинна стабилност. Топлинно натоварване- източници, методи на топлопредаване, топлинни деформации. Топлинна стабилност..

1 ч.

10.Динамично натоварване и виброустойчивост. Динамично натоварване- източници, принудени трептения, автотрептения, стик-слип-ефект. Виброустойчивост.

1 ч.

11.Износване на подвижните контакти и износоустойчивост. Износване на подвижните контакти- същност, механично и молекулярно взаимодействие, видове износване- механично, абразивно, адхезионно, при умора, други видове износване. Стареене на корпусите. Износоустойчивост.

1 ч.

 

 

ІІІ. ПОТРЕБИТЕЛСКИ СВОЙСТВА.

12. Работна точност. Фактори, влияещи върху работната точност- точност при съвместяване на конструкторските и технологичните бази, точност при обработване при една установка, точност при автоматизирано разработване, проверяване и оптимизиране на УП, точност при автоматизирано настойване. Точност на партида детайли

1 ч.

13.  Производителност. Производителност на технологична операция. Производителност на спомагателните дейности. Производителност на: междуоперационните дейности, технологичната екипировка, технологичната подготовка, настройването, дейностите по управлението, дейностите по измерването на детайла.

1 ч.

14.  Надеждност. Основни определения- надеждност, работоспособност, гранично състояние, отказ. Класификация на отказите. Безотказност, трайност, ремонтопригодност, съхраняемост. Техническо обслужване. Ролята на комуникацията чрез интернет при диагностирането и ремонта

1 ч.

15.  Други потребителски свойства. Безопасност на труда и санитарна защита. Екологичност. Ергономичност. Естетичност.Технологични възможности на АПМ- определение. Класификация на ММ с ЦПУ според технологичните възможности. Технически характеристики. Коефициент на използване.

 

1 ч.

 

 

ІV. ОБРАБОТВАЩИ ЦЕНТРИ.

16.  Обща характеристика. Технологични възможности. Рационални области на използване. Присъединителни повърхнини за инструмента. Присъединителни повърхнини на работната повърхнина на масата. Палет. Защита на работната зона.

 

1 ч.

17.  Системи за АСЗ и АСИ. Системи за АСЗ с двупалетна станция. Системи за АСЗ с многоместен палетен магазин. Системи за АСИ без автооператор. Системи за АСИ с автооператор.

 

2 ч.

18.  Вертикални ОЦ. Общо устройство. Компоновка с кръстата маса. Основни работни движения. Основна машинна координатна система. Обработвани повърхнини. Вертикални ОЦ с използване на въртяща маса (ВМ) и обръщаща маса (ОМ).

 

1 ч.

19.  Четирикоординатни хоризонтални ОЦ. Общо устройство с ВМ. Компоновки.. Основни работни движения. Основна машинна координатна система. Обработвани повърхнини.

 

2 ч.

20.Петкоординатни хоризонтални ОЦ. Общо устройство с ВМ и ОМ. Основни работни движения. Основна машинна координатни система. Обработвани повърхнини.

1 ч.

 

 

 

V. СТРУГОВИ МАШИНИ С ЦПУ.

21.  Хоризонтални едновретенни стругови машини с една револверна глава. Общо устройство на стругова машина с една револверна глава. Основни работни движения. Основна машинна координатна система. Компоновки с наклонени направляващи. Машини за центрова и патронникова обработка. Механизирано затягане на заготовката в патронника. Обработвани повърхнини.

 

2 ч.

22.  Хоризонтални стругови машини с въртящ се инструмент- стругови центри. Общо устройство на струговия център с движение по ос С. Обработвани повърхнини. Хоризонтални стругови центри с преместване по ос Y. Общо устройство. Обработвани повърхнини.

 

1 ч.

23.  Вертикални стругови машини с ЦПУ. Вертикална стругова машина с права компоновка. Общо устройство. Основна машинна координатна система. Вертикална стругова машина с обратна компоновка тип “pick-up”. Общо устройство. Основна машинна координатна система. Използване на вретеното за АСЗ. Обработвани повърхнини. Вертикални стругови машини тип “duo” и “twin”.

 

2 ч.

24.  Хоризонтални стругови машини с противоретено. Общо устройство. Схеми на обработка. Обработвани повърхнини.

 

1 ч.

25.  Многофункционални стругови машини. Общо устройство на многокоординатна стругова машина с противовретено и самостоятелна фрезова глава. Обработвани повърхнини. Рационални области на използване.

 

0,5 ч.

26.  Стругови машини с линейни инструментални магазини (Swiss type). Хоризонтална стругова машина с линеен магазин. Инструментални планки за инструменти за външна и вътрешна обработка. Принцип на работа. Рационални области на използване. Вертикална стругова машина с инструментална панела. Устройство на инструменталната панела, разполагане на инструментите. Рационални области на използване.

 

0,5 ч.

VІ. МАШИНИ С ПАРАЛЕННА КИНЕМАТИКА.

27.  Принцип на паралелната кинематика. Машини с променлива дължина на прътите- хексаподи и триподи. Технологични възможности. Рационални области на използване.

 

1 ч.

28.  Машини с постоянна дължина на прътите- триглайди. Принцип на работа. Технологични възможности. Рационални области на използване.

 

0,5 ч.

 

VІІ. МАШИНИ ЗА ВИСОКОСКОРОСТНА, СУХА И ТВЪРДА ОБРАБОТКА.

29.  Машини за високоскоростна и високопроизводителна обработка. Машини за суха и квазисуха обработка. Същност на сухата и квазисухата обработка. Конструктивни особености на машините, предназначени за суха и квазисуха обработка. Машини за твърда обработка.

 

 

3 ч.

VІІІ.ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА МАШИНИТЕ С ЦПУ.

30.  Системи за ЦПУ. Системи за ЦПУ тип CNC. Системи за ЦПУ тип PCNC. Системи за смесено ръчно управление и ЦПУ. Управление тип DNC. Елементи на системите за ЦПУ, програмируем контролер.

 

2

31.  Носеща система и корпусни елементи. Класификация и основни изисквания към елементите на носещата система. Поведение на корпусните елементи през време на работа. Материали за корпусните елементи. Примери за конструктивно оформяне на корпусните елементи.

 

1 ч.

32.            Главен превод. Класификация и основни изисквания. Безстепенно регулиране на честотата на въртене. Двигатели за главни преводи. Обобщена схема на безстепенен регулируем главен превод. Двузоново регулиране.

1 ч.

33.            Вретена и вретенни възли. Класификация и основни изисквания. Конструкции на вретенните възли и материали за изработване на вретената. Фактори, влияещи върху поведението на вретенните възли. Лагеруване на вретената върху търкалящи лагери. Лагеруване на вретената върху хидростатични лагери. Лагеруване на вретената върху аеростатични лагери. Лагеруване на вретената върху магнитни лагери. Мазане на вретенните търкалящи лагери. Защита на лагерите от замърсявания.

1 ч.

34.            Направляващи. Класификация и основни изисквания. Търкалящи направляващи- принцип на работа, материали, фактори, влияещи върху поведението, конструктивно оформяне. Хидростатични направляващи. Аеростатични направляващи. Аеростатични направляващи с вакуумно    уравновесяване. Защита на направляващите от замърсявания.

1 ч.

35.            Подавателни преводи. Класификация и основни изисквания. Обобщена схема на безстепенен регулируем следящ превод. Подавателни двигатели. Датчици за обратна вързка по положението. Механични елементи на подавателните преводи. Подавателен превод с линеен двигател.

1 ч.

36.            Устройства за измерване върху машината. Измервателни глави- сменяеми, стационарни. Контактни и безконтактни измервателни глави.

1 ч.

37.            Други елементи и системи. Системи за охлаждане. Системи за стружкоотвеждане.

1 ч.

 

2.3. Лабораторни упражнения

1. Общо устройство на АПМ. Кинематична схема. Видове движения. Координатни системи..

3 ч.

2. Геометрична точност на АПМ.

1,5 ч.

3. Силова стабилност на АПМ. 

1,5 ч.

4. Топлинна стабилност на АПМ.

3 ч.

5. Главен превод на АПМ.

1,5 ч.

6. .Вретенен възел на АПМ.

1,5 ч.

7. Подавателен превод на АПМ.

1,5 ч.

8. Система за ЦПУ.

3 ч.

9. Обработващ център.

3 ч.

10. Стругова машина с ЦПУ.

3 ч.