Авторът, доц. д-р инж. Пламен Угринов (род.1952г.), е завършил (1977г.) Московския институт за металорежещи машини и инструменти “Станкин” (сега МГТУ “Станкин”) по специалността “Автоматизация на машиностроенето” със специализация “Конструиране на металорежещи машини с ЦПУ”, където по-късно защитава докторска дисертация (1986г.). Работил е в Централния институт за металорежещи машини и инструменти-София (ЦНИИММ) в направление “Обработващи центри” (1977-1989г.). Участвал е в конструирането, изпитването, изследването и внедряването на редица обработващи центри, производствени модули и системи. Бил е ръководител на лаборатория за изпитване и изследване на обработващи центри.

                Преподавател e в Колежа по енергетика и електроника-София към Техническия университет-София (от 1989г.), а от 2001г. е доцент по автоматизация на производството. Основните преподавани от него учебни курсове са свързани с устройството, програмирането, настройването и експлоатацията на металорежещите машини с ЦПУ. Преподава също така теоретична (техническа) механика и съпротивление на материалите.

                Научните му интереси са в областта на силовата и топлинната стабилност на металорежещите машини с ЦПУ, високоскоростната, сухата, квазисухата и твърдата обработка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

на доц. д-р инж. Пламен Угринов

 

Основни данни

Дата на раждане: 28 юни 1952 г.

Висше

образование

1972-1977 г., Московски институт за металорежещи машини и инструменти (Станкин), сега МГТУ “Станкин”, Русия

Специалност: “Автоматизация и комплексна механизация на машиностроенето” със специализация “Конструиране на металорежещи машини с ЦПУ”

Научна степен

“Кандидат на техническите науки”

 

1986 г., Московски институт за металорежещи машини и инструменти (Станкин), сега МГТУ “Станкин”, Русия

Тема на дисертацията: “Повишаване на ефективността на използване на вертикалните обработващи центри за ГАПС на базата на ескперименталното изследване на стабилността им”

Научно звание “Доцент”

2001 г., по конкурс, обявен от ОТК при ТУ-София

Научна специалност: 02.21.08 “Автоматизация на производството” (Автоматизирани производствени машини)

Хронология на трудовата дейност

1.        ЦНИИММ- София (1977-1989 г.)

-          Конструктор (1977-1978 г.)

-          Научен сътрудник (1978-1986 г.)

-          Ръководител лаборатория “Изпитване и изследване на обработващи центри” (1986-1989 г.)

2.        Полувисш институт по машинострене и електротехника- София, бул .”Овча купел”, 1 (1989-1998 г.)

-          Гл.асистент (1989-1991 г.);

-          Зам.директор по учебно-научната работа (1991-1998 г.).

3.        Обединен технически колеж (ОТК) при ТУ-София, сега Колеж по енергетика и електроника (КЕЕ) към ТУ-София (1998 и в настоящия момент):

-          Гл.асистент (1998-2001 г.);

-          Доцент (2001 и в настоящия момент) в катедра “Енергетика и машиностроене”. 

Научни трудове

Публикации: около 50 (на български, руски и английски език), от тях 3 в чужбина Научните трудове са в областта на автоматизираното дискретно машиностроително производство и по-специално в изследването на стабилността, топлинните деформации и точността в работното пространство на металорежещите машини с ЦПУ, в частност- на обработващите центри.

 

Учебници:

-          Угринов Пл. Експлоатация и настройване на фрезови машини.

        ДФ”Просвета”, 1992 г.

-          Угринов Пл. Програмиране и настройване на металорежещи машини с ЦПУ. Изд. “Крисан-С”- София, 2006 г.

-          Угринов Пл. Програмиране и настройване на металорежещи машини с ЦПУ. 2-ро прераб. и допълнено издание. Изд. на ТУ- София, 2008 г.

-          Вуков Г., Пл. Угринов. Съпротивление на материалите (кратък курс). Изд. „Авангард Прима”, София, 2009 г.

 

Учебни пособия:

-          Угринов Пл. Ръководство за решаване на задачи по програмиране и настройване на металорежещи машини с ЦПУ”, ПИМЕ- София, 1993 г.;

-          П.Кънчев, Угринов Пл. Учебно пособие по материалознание. ПИМЕ- София, 1993 г.

 

Изобретения: 1

По-значими разработки

Конструиране, изследване, изпитване и внедряване в производство на всички обработващи центри, създадени в ЦНИИМ-София от 1977 до 1989 г., като вертикален ОЦ РВ 501.16/24, хоризонтални ОЦ ЦМ 040, ЦМ 080, ЦМ 100 и др. 

Лекционни курсове

Лекции и упражнения по следните дисциплини в КЕЕ при ТУ-София:

1.        “Автоматизирани производствени машини”

2.        “Програмиране и настройване на машини с ЦПУ”

3.        “Техническа механика”.

4.        “Съпротивление на материалите”

Специализа-ции в чужбина

8-28.02.1988 г.- фирма “Heidenreich&Harbeck”, Хамбург, ФРГ

Тема : “Изпитване на обработващи центри”

Компютърна квалификация

1. Работа със стандартния офис-пакет на Windows 98 и XP.

2. Работа в Интернет.

Езикова подготовка

1.        Руски език- писмено и говоримо- добре.

2.        Английски език- удовлетворително.

Семейно положение

1.        Съпруга- Надежда Николаевна Угринова- машинен инженер (Станкин), едноличен търговец- София.

2.        Дъщеря- Елисавета Угринова- бакалавър “International Bussines Administration” (Villingen-Schwenningen- Германия), живее и работи в Италия.

3.        Син- Николай Угринов- магистър “Международни отношения” (УНСС, НБУ), Web-дизайнер и програмист- София.